6 Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

01. Đoàn Kết

Chúng tôi đoàn kết để thành công

02. Chủ Động

Tôi luôn chủ động trong mọi việc.

03. Phục Vụ

Tôi luôn phục vụ khách hàng trên mức mong đợi.

04. Uy Tín

Tôi giữ uy tín như giữ mạng

05. Đổi mới

Tôi luôn đổi mới để phát triển

06. Công Bằng 

Tôi cống hiến tôi có thành quả.

 

Tầm nhìn sứ mệnh của Pro Car
Tầm nhìn sứ mệnh của Pro Car

Facebook

Youtube

Tiktok

Pro Car